Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, a także na podstawie Zarządzenia Nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim, zmienionego Zarządzeniem Nr 283 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim, informuję, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz płci, przetwarzanych w ramach badania ankietowego pt.: „Europejski Spis Powszechny Kibiców Piłkarskich” prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski dalej jako: „Badanie” jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie na adres: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
  • telefonicznie: +48 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować:

  • listownie na adres:

Dominik Ferenc, Inspektor Ochrony Danych, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu Pani/Pana dalszego udziału i przeprowadzenia drugiego etapu Badania, polegającego na udziale w pogłębionym badaniu ankietowym. Dane osobowe będą także przetwarzane w celu udokumentowania badania i udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Wyniki badań będą publikowane w formie zanonimizowanej.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

Podanie danych zwykłych jest dobrowolne, lecz niezbędne do Pani/Pana udziału w drugim etapie Badania.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: seweryn.dmowski@uw.edu.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane od czasu ich pozyskania, do czasu zakończenia Badania, a następnie przez okres opracowywania jego wyników wynoszący 3 lata. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym dane zostaną zanonimizowane. 

Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku
z realizowanym Badaniem, w tym kierownik projektu, w ramach którego prowadzone jest Badanie oraz osoby zarządzające serwerami Administratora.

Przekazywanie danych

Badanie realizujemy z wykorzystaniem formularza umieszczonego na serwerze Administratora – Uniwersytetu Warszawskiego na terytorium Polski (UE).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Pani/Panu realizację wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO, tj.:

  • Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji na temat ich przetwarzania wskazanych w tym przepisie;
  • Zgodnie z art. 16 RODO prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • Zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych;
  • Zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania;
  • Zgodnie z art. 20 RODO prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Pani/ Pan dostarczył Administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
  • Zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • Zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza RODO;

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia Pani/Pana udziału w kolejnym etapie Badania. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Badaniu na jego kolejnym etapie.

Informacje dodatkowe

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Administrator informuje, że w związku z Pani/Pana danymi nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 RODO Administrator informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innymi niż cel, w którym dane te zostały zebrane.